Privacyverklaring 

In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd waarom Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie bepaalde persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden, hoe uw privacy wordt beschermd en welke rechten u als klant heeft.

Deze privacyverklaring is voor alle werkzaamheden ten behoeve van Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie.

Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet AVG zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie hecht grote waarde aan privacy. Anouk Lenssen heeft geheimhoudingsplicht en heeft de verplichting om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Inhoud van de privacyverklaring
Persoonsgegevens + grondslag van de verwerking
Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan de praktijk verstrekt. Persoonsgegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

De praktijk moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de Pijn- en Stress gerelateerde behandelingen (denkende aan medische gegevens die van belang kunnen zijn bij de overeengekomen opdracht/hulpvraag).

Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie gebruikt uw gegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN- nummer, telefoonnummer, e-mailadres, verzekeringsgegevens en bankrekeningnummer) voor:

- Identificatie van de persoon.
- Contacten met de klant die noodzakelijk zijn voor afspraken of overige communicatie.
- Ten behoeve van administratieve doeleinden (o.a. de afhandeling van de betaling en facturatie).

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan bewaar ik de gegevens die u toestuurt zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Minderjarigen
Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aanlevert worden alleen met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo wordt er gebruik gemaakt van een derde partij (MijnDIAd) voor het praktijkorganisatieprogramma inclusief klantendossier en administratie. Dit is een medisch en beveiligd systeem. Met deze partij is er een verwerkersovereenkomst afgesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo wordt er onder andere gebruik gemaakt van een tweefactorauthenticatie.

Persoonsgegevens worden verder niet verstrekt aan derden, tenzij u daartoe toestemming hebt verleend (denkende aan o.a. huisarts, ziekenhuis of specialist) of als het noodzakelijk is op grond van de wet.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden via de wettelijke bepalingen bewaard rond het vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen. Op grond van de wettelijke verplichtingen (WGBO) is de praktijk verplicht uw medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie bewaart uw gegevens elektronisch waar deze beveiligd worden opgeslagen.

Cookies
Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die de praktijk gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Op www.zorgdekeizer.nl en www.anouklenssen.nl zijn links opgenomen naar andere websites.
Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar de betreffende websites.

Privacyrechten
Hoewel Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie al het nodige doet om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop ik uw gegevens behandel, neemt u dan contact op met mij. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u mailen naar praktijk@anouklenssen.nl.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovenstaand mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie behoudt te allen tijden het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden.

Vragen?
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft neem dan gerust contact op. Ik kijk er graag samen met u naar.

Contactgegevens
Anouk Lenssen Pijn- en Stressregulatie
Anouk Lenssen
KVK: 89191455 • BIG registratie: 09921159404
AGB code onderneming: 04023501 • AGB code zorgverlener: 04851268
Keizersveld 9f • 5803 AM Venray
0653780100  • praktijk@anouklenssen.nl
www.anouklenssen.nl • www.zorgdekeizer.nl

Opgesteld op 22 maart 2023     – Anouk Lenssen –


Klachtenregeling en Geschillencommissie

Mocht u een klacht hebben over mij als therapeut, dan staat u in uw recht om dit kenbaar te maken. Dit kan bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Kijk voor meer informatie op https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/. Daar kunt u ook het KNGF klachten formulier vinden.


E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn